trả về chính sách

Để tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành phần mềm, chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại phần mềm trong vòng 30 ngày mua.

Trả lại cho các mặt hàng chiết khấu sẽ không được chấp nhận.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Các Điều Khoản của Dịch Vụ.